Algemene voorwaarden

Artikel 1: Van Hout Advocaten
De maatschap Van Hout Advocaten bestaat uit natuurlijke personen en/of praktijkrechtspersonen, die zich ten doel stelt om, in de ruimste zin van het woord, de praktijk van advocaat en juridische dienstverlening uit te oefenen. Een lijst van de vennoten van de maatschap wordt op verzoek toegezonden.

Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en vervolgopdrachten aan Van Hout Advocaten, alsmede op alle andere rechtshandelingen en rechtsverhoudingen met derden. Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk afgewezen.

Artikel 2: De overeenkomst
Een opdracht komt tot stand met de maatschap als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten. Bij de uitvoering van de opdracht zal zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht worden genomen.

De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen enkel recht ontlenen.

Artikel 3: inschakeling derden
Van Hout Advocaten zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Van Hout Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Van Hout Advocaten is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

De opdrachtgever vrijwaart Van Hout Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.

Artikel 4: Verzekerde aansprakelijkheid
Van Hout Advocaten kan haar rechten doen gelden op een beroepsaansprakelijkheids-verzekering. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Van Hout Advocaten is iedere aansprakelijkheid van Van Hout Advocaten, alsmede die van enige Praktijk-vennootschap, uit hoofde van een gebeurtenis - daaronder begrepen een nalaten - die tot aansprakelijkheid leidt, beperkt tot de maximale som van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering(en).In gevallen waarin geen recht op een uitkering van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bestaat, is de aansprakelijkheid beperk tot het gefactureerde bedrag van de bewuste opdracht.

Artikel 5. Voorschotbetalingen.
Van Hout Advocaten kan alvorens de opgedragen werkzaamheden aan te vangen en/of hangende de uitvoering daarvan een of meer (aanvullende) voorschotbetalingen verlangen. Deze worden bij het einde van de opdracht of tussentijds verrekend.

Artikel 6: Derdengelden
Op basis van de eisen van de op 1 januari 2015 ingevoerde Wet Toezicht en Positie Advocatuur beschikt Van Hout Advocaten over een Stichting Beheer Derden.

Met inachtneming van deze verordening maakt Van Hout Advocaten derdengelden rechtstreeks over naar de rechthebbende of naar de bankrekening van de Stichting Derdengelden. In afwijking daarvan is Van Hout Advocaten slechts bij schriftelijke overeenkomst gerechtigd om haar declaraties te verrekenen met de door haar beheerde derdengelden.

Artikel 7: Honorarium en verschotten
Bij het intake-gesprek zal worden onderzocht in hoeverre de opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand op basis van de Wet op de Rechtsbijstand.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, of de opdrachtgever een beroep kan doen op rechtsbijstand op basis van de Wet op de Rechtsbijstand, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het op het moment van uitvoering geldende gebruikelijke tarief van Van Hout Advocaten , welk tarief jaarlijks kan worden verhoogd op basis van de gebruikelijke inflatiecijfers. Het uurtarief wordt vermeerderd met 21% btw.  Tijdens het intakegesprek zal het uurtarief worden vastgesteld, mede op basis van de omvang van het dossier, eventuele spoedeisendheid en de aard van de cliënt.

Door Van Hout Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Van Hout Advocaten zal daarnaast kantoorkosten of andere opslagen ter dekking van de algemene kantoorkosten (porti-, telefoon-, fax-, kopieer-, en e-mail kosten) in rekening brengen

Werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht

Betaling van declaraties van de maatschap dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag volgend op de vervaldatum en zijn alle op de inning van de declaratie komende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de declaratie met een minimum van € 400,--

Artikel 8: Archivering
Nadat de zaak is beëindigd zullen alle in het dossier aanwezige van opdrachtgever afkomstige stukken aan deze worden terug gegeven waarna het overblijvende dossier gedurende tien jaren zal worden bewaard. Daarna heeft de maatschap het recht het dossier te vernietigen.

 

 

achtergrond_2016 Een webdesign van Reclamebureau Ontwerpfabriek Hilversum