Algemene voorwaarden & Privacy Statement

 

Artikel 1: Van Hout advocaten

Van Hout Advocaten is een samenwerkingsverband van zelfstandige advocaten bestaande uit een besloten vennootschap en natuurlijke personen waarbij ieder afzonderlijk voor eigen rekening en risico werkzaam is. Een lijst van deelnemers aan het samenwerkingsverband wordt op verzoek toegezonden.

Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en vervolgopdrachten aan Van Hout Advocaten, alsmede op alle andere rechtshandelingen en rechtsverhoudingen met derden. Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk afgewezen.

Artikel 2: De overeenkomst

Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan de individuele deelnemer aan het samenwerkingsverband die deze opdracht ontvangt en aanvaardt, zulks onder de (uitsluitende) toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van alle deelnemers aan het samenwerkingsverband alsmede voor al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor een deelnemer werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest alsmede op alle uit de opdracht voortvloeiende vervolgopdrachten.

De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen enkel recht ontlenen.

Artikel 3: Inschakeling derden

Van Hout Advocaten zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Van Hout Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Van Hout Advocaten is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

De opdrachtgever vrijwaart Van Hout Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.

Artikel 4: Verzekerde aansprakelijkheid

Iedere deelnemer heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering conform de voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is gezamenlijk afgesloten. De aansprakelijkheid van de deelnemer aan het samenwerkingsverband is in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de deelnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico volgens de desbetreffende polis.

Voor het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar geen enkel bedrag uitkeert, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal het door die deelnemer in het voorafgaande kalenderjaar bij opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium exclusief BTW tot een maximum van het eigen risico zoals genoemd in de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De opdrachtgever heeft slechts een aanspraak jegens die deelnemer die hij de opdracht heeft gegeven en die de opdracht heeft aanvaard en nooit jegens een andere deelnemer aan het samenwerkingsverband.

De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Van Hout Advocaten aansprakelijk is voor fouten van de door haar ingeschakelde derde of voor het niet deugdelijk functioneren van de door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.

Artikel 5. Voorschotbetalingen

Van Hout Advocaten kan alvorens de opgedragen werkzaamheden aan te vangen en/of hangende de uitvoering daarvan een of meer (aanvullende) voorschotbetalingen verlangen. Deze worden bij het einde van de opdracht of tussentijds verrekend.

Artikel 6: Derdengelden

Er wordt gebruik gemaakt van een stichting derdengelden.

Artikel 7: Honorarium en verschotten

Bij het intakegesprek zal worden onderzocht in hoeverre de opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand op basis  van de Wet op de Rechtsbijstand.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het op het moment van uitvoering geldende gebruikelijke tarief van Van Hout Advocaten , welk tarief jaarlijks kan worden verhoogd op basis van de gebruikelijke inflatiecijfers. Het uurtarief wordt vermeerderd met 21% btw.  Tijdens het intakegesprek zal het uurtarief worden vastgesteld, mede op basis van de omvang van het dossier, eventuele spoedeisendheid en de aard van de cliënt.

Door Van Hout Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Van Hout Advocaten zal daarnaast kantoorkosten of andere opslagen ter dekking van de algemene kantoorkosten (porti-, telefoon-, fax-, kopieer-, en e-mail kosten) in rekening brengen

Werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht

Betaling van declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag volgend op de vervaldatum en zijn alle op de inning van de declaratie komende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de declaratie met een minimum van € 40,--

Artikel 8 Niet tijdige betaling

Bij niet tijdige en/of volledige betaling van maanddeclaraties en/of voorschotdeclaraties is de deelnemer aan het samenwerkingsverband gerechtigd zijn of haar werkzaamheden op te schorten in welk geval de deelnemer niet aansprakelijk is voor enigerlei schade, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 9: Archivering

Nadat de zaak is beëindigd zullen alle in het dossier aanwezige van opdrachtgever afkomstige stukken aan deze worden terug gegeven waarna het overblijvende dossier gedurende 7 jaren zal worden bewaard. Daarna heeft Van Hout Advocaten het recht het dossier te vernietigen.

Art. 10:  Privacy statement AVG

10.1 Van Hout Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Van Hout Advocaten verwerkt.

10.2  Van Hout Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Van Hout Advocaten.

10.3 Van Hout Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden, overigens niet limitatief:

10.4 Van Hout Advocaten verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Van Hout Advocaten, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

10.5 Van Hout advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

10.6 Van Hout advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Van Hout Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Van Hout advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Van Hout Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Van Hout Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.   

10.7 Van Hout advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Van Hout Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Van Hout Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

10.8 Van Hout Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

10.9 Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onze contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Van Hout Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

10.10 Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie inzage in een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met pasfoto en BSN-nummer. Van Hout Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

10.11 Op de website(s) van Van Hout Advocaten zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Van Hout Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

10.12 Van Hout Advocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Van Hout Advocaten verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Van Hout Advocaten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Van Hout Advocaten op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website(s) van Van Hout Advocaten maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Van Hout Advocaten geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Van Hout Advocaten heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

10.13 Op de website(s) biedt Van Hout Advocaten een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Van Hout Advocaten is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Van Hout Advocaten dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.   

10.14 Van Hout Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

10.15 Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. H. Van Hout of mr. Melike Cinar.

Dit privacy statement is op d.d. 24 mei 2018 vastgesteld. 

Art. 11  Forumkeuze

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Van Hout Advocaten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien worden uitsluitend aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland voorgelegd.

 

 

 

achtergrond_2016 Een webdesign van Reclamebureau Ontwerpfabriek Hilversum